Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten van door of namens EventingHQ verzorgde (online) trainingen, programma’s, webinars en events zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2

EventingHQ richt zich op training, coaching en workshops binnen het werkveld van de eventingsport, in de meest ruime zin. EventingHQ is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 75269791

Artikel 3

Opdrachtnemer is in deze EventingHQ en gebruikt deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van haar diensten.
Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van EventingHQ. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. 

Artikel 4 Inschrijven

 1. Inschrijven voor een training, programma, opleiding, webinar of event gebeurt uitsluitend online. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
 2. De indeling van de training wordt opgemaakt op volgorde van inschrijving en op basis van niveau. Speciale verzoeken dienen bij de inschrijving vermeld te worden. 
 3. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor trainingen. Wanneer de training vol zit wordt er gebruik gemaakt van een wachtlijst.
 4. Door de inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 5 Afmelden

 1. Afmelden voor trainingen kan uitsluitend door een mail te sturen naar info@eventinghq.nl
 2. Deelnemers kunnen tot 7 dagen voor een training kosteloos afmelden. 
 3. Deelnemers welke zich na sluitingsdatum van een training afmelden maar een vervangende combinatie regelen ontvangen een rekening van het inschrijfbedrag min €5,- administratiekosten en de terreinvergoeding. 
 4. Bij deelnemers welke zich na sluitingsdatum van een training afmelden en geen vervangende combinatie hebben wordt 100% van het inschrijfbedrag in rekening gebracht. 
 5. Bij een ‘no show’ op de trainingsdag wordt 100% van het inschrijfbedrag (+ eventuele stallingskosten etc.) + €25,- admin in rekening gebracht. De deelnemer heeft geen recht op teruggave van (een deel van) het verschuldigde totaal bedrag voor de training.
 6. Op annulering wegens ziekte of blessures (paard – ruiter) zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven punt 1 – 4 genoemd.

Artikel 5.2 Bij annuleren van trainingen door EventingHQ

 1. Annuleren door EventingHQ in verband met onvoldoende deelname of overmacht leidt tot teruggave van 100% van het inschrijfgeld. 
 2. In het geval dat een alternatieve datum beschikbaar is worden deelnemers automatisch doorgezet naar deze datum. In het geval dat de datum niet schikt voor de deelnemer krijgt deze 100% van het inschrijfgeld teruggestort. 
 3. EventingHQ behoudt zich het recht voor deelnemers de (verdere) toegang tot de training te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag en/ of te belastend is voor andere deelnemers. De deelnemer heeft geen recht op teruggave van (een deel van) het verschuldigde totaal bedrag voor de training.
 4. EventingHQ is niet aansprakelijk voor enige financiële verliezen opgelopen door de deelnemer als een gevolg van de annulering van een training.

Artikel 6 Overmacht

 1. EventingHQ kan (in verband met overmacht) veranderen van coach, locatie of format van de training. Wanneer een deelnemer na gemaakte veranderingen niet wil deelnemen aan de trainingen, heeft deze het recht op 100% restitutie van het inschrijfgeld. De voorwaarden genoemd onder artikel 4.1 zijn wel van toepassing. 

Artikel 7 Wijze van deelname aan trainingen

 1. Deelname aan trainingen georganiseerd door EventingHQ zijn geheel op eigen risico. EventingHQ kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen materiële schade en/of lichamelijk letsel.  
 2. Een training is een actieve bijeenkomst, waar van iedereen optimale inzet wordt verwacht.
 3. Van iedere deelnemer wordt verwacht, dat hij de training op actieve wijze volgt. Indien hij (ook na gesprekken hierover) in gebreke blijft, heeft  EventingHQ het recht deze deelnemer de verdere deelname te ontzeggen, zonder dat hieraan enig recht op terugbetaling kan worden ontleend. Voor storende gedragingen op de trainingslocatie, buiten werkperioden van de training geldt hetzelfde.
 4. EventingHQ kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gedragingen van de deelnemers en de daaruit voortgekomen gevolgen. 

Artikel 7.2 Honoraria, prijzen en stallingskosten trainingen.

 1. Voor trainingen en workshops gelden de tussen de trainer, locatie en EventingHQ schriftelijke overeengekomen honoraria en prijzen. 
 2. Voor alle open trainingen, workshops en alle overige door EventingHQ georganiseerde activiteiten worden de gepubliceerde tarieven in rekening gebracht, die gelden op het moment van de definitieve training.
 3. Het niet op tijd voldoen van het gedeclareerde bedrag ontheft de opdrachtgever niet van zijn aangegane verplichtingen.
 4. De stallingskosten worden doorberekend aan de hand van de kosten, die door de trainingslocatie aan EventingHQ in rekening worden gebracht.

Artikel 7.3 Gedeeltelijke deelname aan trainingen

 1. Indien een deelnemer aan een training door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de training te onderbreken, blijven de relevante trainings-, stallings- en materiaalkosten voor de gehele periode verschuldigd.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden trainingen

 1. Na de sluitingsdatum (en bij voldoende deelname) wordt er via de mail een online betaallink en factuur doorgestuurd naar de deelnemer.
 2. Betaling dient uitsluitend online te geschieden voorafgaand de training.
 3. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan trainingen en alle overige door EventingHQ georganiseerde activiteiten zijn geheel op eigen risico. EventingHQ kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen materiële schade en/of lichamelijk letsel.

Artikel 10 Online Training

 1. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het beschikken over degelijke kwaliteit hardware, software and internet/ WiFi voor het bijwonen van online trainingen. 
 2. EventingHQ kan bij het niet functioneren van de online omgeving niet aansprakelijk worden gesteld.
 3. De deelnamekosten voor de opleidingen, trainingen en webinars zijn bij vooruitbetaling verschuldigd voorafgaand aan het plaatsvinden van betreffende online training. Dit gaat online (betaalverzoek). Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt EventingHQ zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname. 
 4. Deelnemers kunnen zich voor de sluitingsdatum van de online training kosteloos afmelden. Na de sluitingsdatum is het voldoen van de aanmeldkosten verplicht.
 5. De online training gaat alleen door bij voldoende deelname. EventingHQ behoudt het recht om de online training bij onvoldoende interesse te annuleren.
 6. Indien door omstandigheden een bepaalde online training onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal EventingHQ trachten binnen een afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende datum en tijdstip van de online training. Indien dit niet mogelijk is en EventingHQ de opleiding, training of webinar annuleert zal EventingHQ het deelnamegeld (min eventuele handeling fee’s) restitueren aan de deelnemer. De deelnemer heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens EventingHQ is uitgesloten.
 7. Alle deelnemers moeten minimaal 14 jaar oud zijn. Voor minderjarigen (onder 18 jaar) is een ouder of voogd verantwoordelijk voor het naleven van deze Algemene Voorwaarden. 
 8. Online trainingen kunnen worden opgenomen en later voor trainings- en promotiedoeleinden gebruikt worden door EventingHQ.